Cafebabel na antenie Europa Bazaar

Artykuł opublikowany 10 marca 2014
Artykuł opublikowany 10 marca 2014

W siódmym odcinku audycji radia społeczności Erasmus Véronique de Keyser, eurodeputowana i wiceprezes Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w europarlamencie opowiada o wykorzystywaniu portali społecznościowych w kampanii wyborczej, problemie więzień europejskich oraz angielskiej mentalności w kontekście reszty Starego Kontynentu. 

„Je­stem zwo­len­nicz­ką dys­ku­sji, ale nie­ko­niecz­nie publikowania wy­po­wie­dzi, które mają po prostu przy­cią­gnąć jak naj­więcej czytelników” - stwier­dza Véro­ni­que de Key­ser, trzy­krot­na eu­ro­de­pu­to­wa­na i wi­ce­pre­zes grupy so­cjal­de­mo­kra­tów w Par­la­men­cie Eu­ro­pej­skim, pod­czas wy­wia­du na temat wy­ko­rzy­sty­wa­nia por­ta­li spo­łecz­no­ścio­wych, prze­pro­wa­dzo­ne­go przez An­to­ine Lheu­reux. Do­da­je, że nie jest prze­ko­na­na, czy Fa­ce­bo­ok lub Twit­ter spraw­dzą się w pro­mo­wa­niu Unii Eu­ro­pej­skiej u progu ma­jo­wych eurowy­bo­rów. Pro­blem w tym, że mło­dzi li­de­rzy eu­ro­pej­skiej radykalnej prawicy nie za­sta­na­wia­ją się nad tą kwe­stią, tylko in­we­stu­ją na wiel­ka skalę w no­wo­cze­sne tech­no­lo­gie, aby pro­pa­go­wać swoje po­glą­dy. 

Na po­cząt­ku au­dy­cji re­dak­tor wer­sji an­giel­sko­ję­zycz­nej Cafébabel, Joel Lewin zwró­cił uwagę, że Ma­rion Maréchal le Pen, 24-let­nia fran­cu­ska de­pu­to­wa­na Fron­tu Na­ro­do­wego ma pięć razy wię­cej fanów na Fa­ce­bo­oku niż José Ma­nu­el Bar­ro­so - prze­wod­ni­czą­cy Ko­mi­sji Eu­ro­pej­skiej. Au­dy­cja była oka­zją do przed­sta­wienia  do­świad­czo­nej w po­li­ty­ce eu­ro­pej­skiej (trze­ci man­dat z rzędu) Véro­ni­que de Key­ser obaw do­ty­czą­cych wzro­stu po­pu­lar­no­ści skraj­nej pra­wi­cy w Eu­ro­pie. 

Innym te­ma­tem po­ru­szo­nym podczas audycji Europa Bazaar była angielska ekscentryczność. Uzupełniając wypowiedź psychologa, Luke'a Tudge'a, Veronique de Keyser wyjawiła, że większość eurodeputowanych uważa, że UE funkcjonowałaby lepiej bez Anglików. „Jest to bardzo rozpowszechniona opinia” – powiedziała.  

Eu­ro­de­pu­to­wa­na od­nio­sła się rów­nież  do wy­jąt­ko­we­go re­por­ta­żu „De­sti­na­tion carcérale” (Kie­ru­nek: wię­zie­nie) zre­ali­zo­wa­ne­go przez 35-let­nie­go bel­gij­skie­go  fo­to­gra­fa Laure'a Ge­ert­sa. Po­ka­zu­jąc od środ­ka bel­gij­skie wię­zienia, Laure opi­su­je świat 1,86 m mi­lio­na od­sia­du­ją­cych wy­ro­ki w Eu­ro­pie. 

W ramach audycji możecie również wysłuchać quizu dotyczącego kultury europejskiej, któremu została poddana de Keyser, jak również poznać najważniejsze wydarzenia kulturalne z całej Europy.

Kliknij tutaj, żeby wysłuchać audycji:

przez SO­UNDC­LO­UND

przez stro­nę Eu­ro­pa Ba­za­ar

Fanpage Eu­ro­py Ba­za­ar znaj­dzie­cie też na Fa­ce­bo­oku.