Członkowie euroParlamentu…nie uwierzysz o czym piszą!

Artykuł opublikowany 12 marca 2014
Artykuł opublikowany 12 marca 2014

Z przykrością stwierdzam, że ten artykuł nie został jeszcze poddany edycji i nie jest jeszcze opublikowany w żadnej grupie.

Kto uważa, że politycy z Parlamentu Europejskiego to bezimienni biurokraci? To ludzie tacy jak my, i mamy na to dowody. Co tydzień Cafébabel przedstawi kolekcję najdziwniejszych lub najciekawszych tweetów, zamieszczonych przez kandydatów do Europarlamentu. Pokażemy Ci najciekawsze pomysły, błyskotliwość i niepoprawność polityczną, a przede wszystkim damy powody, aby zagłosować w majowych wyborach.

Tłu­ma­cze­nie: „W Niem­czech Da­niel Cohn Ben­dit jest oskar­ża­ny o pe­do­fi­lię. We Fran­cji re­pre­zen­tu­je ugru­po­wa­nie po­li­tycz­ne Eu­ro­pa Eko­lo­gia w wy­bo­rach do par­la­men­tu eu­ro­pej­skie­go w 2014 roku”.

Znany jako Czerwony Danny z czasów, kiedy stał na czele studenckiego ruchu we Francji w maju 1968 roku, Daniel Cohn Bendit jest błyskotliwy, a zarazem nieokrzesany, to rodzaj charyzmatycznego polityka, którego Europa bardzo potrzebuje. Przerażeni jego popularnością i nieodpartym urokiem konserwatywni politycy, jak np. zrzędliwy francuski kandydat do Europarlamentu Tobias Teuscher, odkopują podejrzane i niepotwierdzone plotki z przeszłości Bendita. Podobną taktykę, jaką w swoim wpisie o rzekomej pedofilii wykorzystuje Teuscher, używają brytyjscy konserwatyści przeciwko Harrietowi Harmanowi.

W Eu­ro­pie 80 mi­lio­nów ludzi żyje w ubó­stwie. 30 mi­lio­nów cier­pi z po­wo­du nie­do­ży­wie­nia. Unia Eu­ro­pej­ska za­ło­ży­ła 2,5-bi­lio­no­wy pro­gram – Eu­ro­pej­ski Fun­dusz Po­mo­cy Naj­bar­dziej Po­trze­bu­ją­cym. Po­mi­mo faktu, że w Wiel­kiej Bry­ta­nii od Wiel­ka­no­cy 500 000 ludzi od­wie­dzi­ło banki żyw­no­ści, bry­tyj­ski rząd od­mó­wił uży­cia fun­du­szu, aby pomóc naj­uboż­szym w Wiel­kiej Bry­ta­nii. Jude Ro­bin­son pod­kre­śla po­wa­gę tego pro­ble­mu.

Tłu­ma­cze­nie: „Tę­sk­nię za Re­aga­nem. Nie ga­dał­by 1,5 h tylko 1,5 min i nie jak z carem po­ło­wy świa­ta, tylko ppłk KGB. Pu­ti­no­wi bo­toks by wy­pły­nął ze stra­chu.”

Jacek Kur­ski drwi z Ba­rac­ka Obamy i jego cac­ka­nia się z Wła­di­mi­rem Pu­ti­nem w spra­wie kry­zy­su na Ukra­inie. Kur­ski uważa, że na Pu­ti­na po­dzia­ła­ła­by twar­da roz­mo­wa w stylu Ro­nal­da Re­aga­na albo może jest po pro­stu za­zdro­sny o chło­pię­cy wy­gląd ro­syj­skie­go przy­wód­cy.

Katie Hop­kins jest dzien­ni­kar­ką w ma­ga­zy­nie The Sun. Wcze­śniej brała udział w dwóch re­ali­ty show: „Prak­ty­kant” (The Ap­pren­ti­ce ) i „Je­stem gwiaz­dą – za­bierz­cie mnie stąd” (I'm A Ce­le­bri­ty Get Me Out of Here) i jak mo­że­cie się do­my­ślić po jej wpi­sie gor­li­wie po­pie­ra pra­wi­cę. W wy­bo­rach w 2009 roku zdo­by­ła je­dy­nie 0,6 pro­cent po­par­cia w jej okrę­gu, ale w tym roku ma na­dzie­ję na wię­cej, dzię­ki plu­ciu jadem na Eu­ro­pę, imi­gran­tów, Mu­zuł­ma­nów, klasę pra­cu­ją­cą i dzie­ci w szko­le. Zo­bacz sam jej na­rze­ka­nia na ekra­nie swo­je­go kom­pu­te­ra.

Na ko­niec coś mil­sze­go. Nie wszy­scy kan­dy­da­ci do Eu­ro­par­la­men­tu wy­le­wa­ją całą swoją żółć i widzą tylko ne­ga­tyw­ne wy­da­rze­nia. Na zdję­ciu widać Ivanę Bar­to­let­ti z czer­wo­ną pa­ra­sol­ką bio­rą­cą udział w zgro­ma­dze­niu na rzecz rów­no­ści ko­biet w Rzy­mie. Setki ko­biet z czer­wo­ny­mi pa­ra­so­la­mi ze­bra­ły się, for­mu­jąc znak rów­no­ści: =. To dowód na to, że kan­dy­da­ci ze świe­ży­mi po­my­sła­mi i po­zy­tyw­ną kam­pa­nią wy­bi­ja­ją się ponad biały szum eu­ro­scep­ty­ków.