Jak ULepszyc Swiat? Odpowiedz jest prosta: Ucz sie. dzialaj.Dziel sie.

Artykuł opublikowany 2 lutego 2014
Artykuł opublikowany 2 lutego 2014

Z przykrością stwierdzam, że ten artykuł nie został jeszcze poddany edycji i nie jest jeszcze opublikowany w żadnej grupie.

Czy zastanawialiscie sie kiedys, jak mozna zwalczyc problemy spoleczne (ubostwo, bezrobocie, starosc) przy pomocy innowacji i aplikacji cyfrowych? Tak, to naprawde jest mozliwe! I to dziala!

Czy za­sta­na­wia­li­ście sie kie­dyś, jak można zwal­czyć pro­ble­my spo­łecz­ne (ubóstwo, bez­ro­bo­cie, sta­rość) przy po­mo­cy in­no­wa­cji i apli­ka­cji cy­fro­wych? Tak, to na­praw­dę jest mo­żli­we! I to dzia­ła!

JAK TO WSZYST­KO SIE ZA­CZĘŁO?

Po­mysł zorganizowania warsz­ta­tów Zrób-To Sam (DIY­days) do­tarł do Eu­ro­py (czyt. Gan­da­wy, Bel­gia) po raz pierw­szy 6ego li­sto­pa­da 2012 roku z ini­cja­ty­wy in­no­wa­cyj­nej agen­cji cy­fro­wej iDrops, specjalizującej się w sektorach: kul­tu­ral­nym i spo­łecz­nym. Organizacja została założona przez Fla­mand­kę z po­cho­dze­nia-Na­tha­lie Go­ethals w 2010 roku. IN­NO­WA­CJA i ZMIA­NA SPO­ŁECZ­NA, były dwoma pierwszymi pojęciami, które p. Go­ethals postanowiła roz­wi­nąć na szer­szą skalę: "cy­fro­we urządze­nia są nie­zwy­kle po­tężna bro­nią w walce ze spo­łecz­ny­mi jak i kul­tu­ral­ny­mi pro­ble­ma­mi. (...) Każda osoba po­sia­da cząstkę właściwej wie­dzy czy eks­per­ty­zy w danej dziedzinie by roz­wiązać dany pro­blem. Je­dy­ne co teraz po­win­ni­śmy zro­bić, to po­łączyć wspól­nie siły i po­pro­wa­dzić je w od­po­wied­nim kie­run­ku." Oto jak iDrops zna­la­zło swoje miej­sce w małym fla­mandz­kim mia­stecz­ku.

INI­CJA­TY­WA ZRŌB-TO-SAM (DIY)

iDrops or­ga­ni­zu­je in­ter­dy­scy­pli­nar­ne i no­wa­tor­skie w swym cha­rak­te­rze warsz­ta­ty, słu­żąc jako plat­for­ma do wy­mia­ny do­swiad­czen. Pod­czas spo­tkan, eks­per­ci w dzie­dzi­nie in­for­ma­ty­ki/cy­fry­za­cji, spe­cja­li­sci w sfe­rze spo­lecz­nej, gra­fi­sci i de­ve­lo­pe­rzy szu­ka­ja wspol­nie roz­wia­zan na prze­ro­zne pro­ble­my spo­lecz­ne. Jed­nym z po­my­slow zro­dzo­nych w ten wla­snie spo­sob jest mie­dzy­na­ro­do­wy event zrob-to-sam(Do-it-your­self), kto­re­go druga edy­cja od­by­la sie 26 li­sto­pa­da, 2013 roku w Gan­da­wie. Wy­da­rze­nie to rozni sie mie­dzy kra­ja­mi za­row­no pod wzgle­dem te­ma­ty­ki spo­tka­nia jak i na­rze­dzi ko­mu­ni­ka­cji wy­ko­rzy­sty­wa­ny­ch do prze­ka­za­nia in­for­ma­cji. Pod­czas gdy ory­gi­nal­ny kon­cept wy­da­rze­nia ba­zu­je na uzy­ciu ma­te­ria­low au­dio­wi­zu­al­nych, te­go­rocz­na sesja w Bel­gii do­da­la spo­lecz­ny cha­rak­ter ideii, wier­zac w moc kre­atyw­no­sci i wspol­pra­cy po­la­czo­nej z aspek­tem cy­fro­wym w two­rze­niu zmian spolecznych. Spo­tka­nie przy­ciągnęło uwage 120 uczest­ni­kow, kto­rzy po­przez dyskusje w czasie serii kon­fe­ren­cji i po­po­lu­dnio­wych warsz­ta­tow sta­ra­li sie od­po­wie­dziec na naj­bar­dziej nur­tu­ja­ce nas py­ta­nie dzi­siej­szych cza­sow: Jak kre­atyw­nosc i cy­fry­za­cja moga pomoc zre­du­ko­wac be­ro­bo­cie?

PRZY­KLA­DY NAJ­LEP­SZYCH PRAK­TYK

Po­ran­ne kon­fe­ren­cje umożliwiły gosciom spo­tka­nia zaprezentowanie swo­ich pro­jek­tow i były szansa po­dzie­le­nia sie no­wy­mi po­my­sla­mi z in­ny­mi innowatorami. A oto przy­kla­dy naj­lep­szych prak­tycz­nych ini­cja­tyw dzie­ja­cych sie na swie­cie:

1. Re­bo­ot Sto­ries & Wish for the fu­tu­re (USA)

Re­bo­ot Sto­ries to nic in­ne­go jak "opo­wia­da­nie hi­sto­rii jako spo­so­bu em­pa­tii, spo­so­bu prze­nik­nie­cia do serca", mowi Lance We­iler, wspol­twor­ca ini­cja­ty­wy na­ro­dzo­nej rok temu. Po­przez opo­wia­da­nie hi­sto­rii, uzycie tech­no­lo­gii i de­sign grupa mlo­dych przed­sie­bior­cow stara sie przyczynic do procesu nauki mie­dzy ge­ne­ra­cja­mi i uzyskaniu spo­lecz­ne­go dobra na swie­cie. Pro­jek­ty opar­te na dzia­la­niu w gru­pach roz­wi­ja­ja przed­sie­bior­czosc, a za­je­cia roz­nia sie od kur­sow fo­to­gra­fii, po zrow­no­wa­zo­ne rol­nic­two, pi­sa­nie cza­so­pi­sma czy wy­ra­bia­nie cze­ko­la­dy.

Wish for the fu­tu­re (Zy­cze­nie na przy­szlosc) jest kre­atyw­nym do­swiad­cze­niem, w kto­rym glow­na role od­gry­wa wy­obra­znia. Kazdy uczest­nik dzie­li sie wizja swo­jej wspa­nia­lej przy­szlo­sci wy­ra­zo­na w po­sta­ci opowiadania, ka­wal­ka mu­zycz­ne­go czy krot­kie­go video. Jako re­zul­tat kon­co­wy, zy­cze­nia umiesz­cza­ne sa w kap­su­le czasu i za­ko­py­wa­ne na 100 lat do ziemi.

Lance We­iler-re­zy­ser fi­lo­wy, ga­we­dziarz, przed­sie­bior­ca. Uzna­ny za " jed­ne­go z 25ciu ludzi, kto­rzy po­ma­ga­ja na nowo odkryc zainteresowania i zmie­nic ob­li­cze Hol­ly­wo­od. Po­nad­to, wy­kla­dow­ca sztu­ki i umie­jet­no­sci opo­wia­da­nia hi­sto­rii w XXI w. na Uni­wer­sy­te­cie Ko­lum­bii w Nowym Jork'u.

2. My sky is fal­ling (US)

My sky is fal­ling (Niebo nade mna sie wali) jest pro­jek­tem scien­ce fic­tion po­wsta­lym na pod­sta­wie wra­zen ja­kich do­swiad­cza ­młodzież zastepcza tuz przed opusz­cze­niem cen­tra opie­ki za­step­czej. Pod­czas eks­e­pry­men­tu, Atley Lo­ugh­rid­ge, dyr. ds. kre­atyw­no­sci uzyla dane z czuj­ni­kow ciala by zba­dac po­ziom em­pa­tii, zmie­rzyc wplyw spo­lecz­ny i po­bu­dzic za­an­ga­zo­wa­nie. Pro­jekt ten, za­ro­zw­no jak i dwa po­wy­zej opi­sa­ne, wy­ko­rzy­sta­ly tech­ni­ke ce­lo­we­go opo­wia­da­nia hi­sto­rii. Po­nie­waz wy­cho­wan­ko­wie za­kla­du opie­ki za­step­czej cze­sto pa­da­ja ofia­ra­mi bez­ro­bo­cia, glow­nym celem ini­cja­ty­wy jest pomoc mlo­dzie­zy w zna­le­zie­niu za­trud­nie­nia. Pro­blem ame­ry­kan­skiej po­mo­cy za­step­czej jest tymwazki, iz "kaz­de­go roku, 30.000 mlo­dych ludzi opusz­cza za­kla­dy opie­ki za­step­czej, szczególnie w okresie 18ego rok zycia.   W ciagu ko­lej­nych dwoch lat, 70% z nich do­swiad­cza zycia na ulicy. Ponad 70% prze­by­wa­ja­cych w wie­zie­niu po­twier­dza, iz spe­dzi­la swe dzie­cin­stwo w za­kla­dach opieki za­step­czej badz w schro­ni­skach dla bez­dom­nych. (...) Mlo­dziez za­step­cza pada ofia­ra prze­mo­cy w ro­dzi­nie, han­dlu sek­su­al­ne­go, i wcze­snej smier­ci, be­da­cej re­zul­ta­tem sa­mo­bojstwa. Nie mo­ze­my prze­kla­dac liczb nad wplyw spo­lecz­ny niszczacej utra­ty ludz­kie­go po­ten­cja­lu", wy­ja­snia wspol-twor­ca ini­cja­ty­wy Oran­ge Duf­fle Bag, part­ner pro­jek­ty My sky is fal­ling.

Atley Lo­ugh­rid­ge- wspol­twor­ca, pi­sarz i dy­rek­tor kre­atyw­ny pro­gra­mu Re­bo­ot Sto­ries. Row­niez, dyr. kre­atyw­ny ini­cja­ty­wy My sky is fal­ling, przed­sie­bior­ca i pro­du­cent.

3. Stan­ford Peace In­no­va­tion Lab (US)

The Peace In­no­va­tion Lab (Innowacyjne Warsztaty Pojednania) stawia sobie za cel odkrycie "jak dobrzy ludzie moga byc dla siebie". "Uzyj technologii cyfrowej do zmienienia ludzkiego zachowania"- poleca Mark Nelson, współ-dyrektor projektu. Kluczem do poprawy relacji miedzyludzkich jest technika perswazji, mowi p. Nelson, ktore zidentyfikowal nowatorskie sposoby pomiaru pojednania miedzy ludzmi, zarowno na poziomie lokalnym (sasiedzi) jak i globalnym. 

Mark Nel­son- Dawny bankier inwestycyjny i przedsiebiorca spoleczny, badacz i praktykujacy w Laboratorium Technologii Perswazyjnej w Stanford.

4. Di­gi­tal So­cial In­no­va­tion (EU)

Di­gi­tal So­cial In­no­va­tion (Cyfrowa innowacja społeczna) jest projektem badawczym sfinansowanym przez Unie Europejska i obrazujacym mape organizacji wykorzystujacych technologie cyfrowe dla celow innowacji spolecznej. Dane wszystkich organizacji będą publicznie dostępne i wstep do nich będzie miał kazdy. Dzieki tej inicjatywie, możliwe będzie stworzenie wspólnoty cyfrowych spolecznych innowatorow w calej Europie, zrozumiec powstajace trendy technologiczne i potencjalne mozliwosci by lepiej wesprzec platforme i udzielac rekomendacji Komisji Europejskiej w sposobie sprawowania przez nia polityki w tym zakresie. 

Fa­bri­zio Se­sti­ni- Starszy oficer naukowy w departamencie Lacznosci Komisji Europejskiej. Interesuje sie nowatorskimi pomyslami badan i wielodyscyplinarnymi podejsciami dotyczacymi nowych technologii internetu, ktore ulatwiaja lepsze zrozumienie wzajemnego powiazania miedzy osiagnieciami technologicznymi a spoleczno-ekonomicznymi wplywami Internetu.

5. Com­mu­ni­ty Ca­ta­ly­sts (UK)

Com­mu­ni­ty Ca­ta­ly­sts istnieje w 25 roznych obszarach Wielkiej Brytanii i szuka kreatywnych rozwiazan problemow społecznych, potrzeby opieki dla osob starszych i niepelnosprawnych. Celem organizacji jest stworzenie dobrych warunkow przedsiebiorcom przynależącym do wspolnoty, by mogli oni zakladac swoje wlasne firmy, którymi będą z kolei wspomogac innych. "Czlonkowie Community Catalysts mocno wierza w innowacje spoleczna"-zdaniem jej dyr. Angeli Catley.

An­ge­la Ca­tley- szkoleniowiec pracownikow, manager projektu i rozwoju oraz manager opieki i serwisow wspierających osoby starsze i niepelnosprawne. Dyrektor Akcji w Community Catalysts.  

6. Bon­go­Hi­ve (Afri­ca)

Bon­go­Hi­ve to centrum unowocześnienia i technologii w Lusace, Zambii. Innowacja, kreatywnosc i rownowaga to trzy slowa, ktore najlepiej odzwierciedlaja cele zalozenia pracowni. Cala inicjatywa dziala na zasadzie otwartej przestrzenii zachęcającej do dyskusji na tematy: technologii, innowacji, przedsiebiorstwa jak i szukania nowych rozwiazan w dziedzinach: ekonomii, biznesu, zdrowia czy edukacji.

Si­lu­me­sii Abel Ma­bo­she- wspoltworca BongoHive i zalozyciel Pencil Case Studios, tworzenie stron internetowych i studio fotografii w Zambii. Po ukonczeniu edukacji w Walii i Kanadzie, Silumesii wrocil do ojczystej ziemi, by wspomóc rozwoj sektoru IT. 

PRZYSZLE PROJEKTY

Sesje DIY 2013 otworzyly swe drzwi w: Getynburgu, Nowym Jork'u, Gandawie, Toronto i Los Angeles. Udzial w warsztatach jest bezplatny i otwarty dla wszystkich. Planowane projekty na rok 2014 odbeda sie w 10ciu miastach (potwierdzone dotychczas: Paryz, Londyn, Istanbul, Warszawa, Madryt, Perth i Sydney) a tematem przewodnim spotkania bedzie "Zmiana i ambicje spoleczne" ze sloganem: technologia cyfrowa i kreatywnosc dla stworzenia lepszej przyszlosci. Opieka zdrowotna, edukacja, ekologia, rozwoj miejski i ubostwo będą tematami poddanymi szczegolnej uwadze podczas tegorocznego spotkania DYIdays.