"MY SŁOWIANIE" - polska  AUTOIRONIA po angielsku

Artykuł opublikowany 17 lutego 2014
Artykuł opublikowany 17 lutego 2014

Hitu „My Sło­wia­nie" autorstwa rapera Do­na­tana oraz akom­pa­niu­ją­cej mu wo­ka­list­kI Cleo nikomu nie trzeba chyba przedstawiać, utwór bije bowiem rekordy po­pu­lar­no­ści na YouTu­be od początku swego istnienia. Opublikowana ostatnio anglojęzyczną wersja hitu ma teraz szansę podbić serca nie tylko polskiej publiczności.

Utwór „My Sło­wia­nie", który uka­zał się 4 li­sto­pa­da 2013 roku, miał za­pew­ne być pa­ro­dią ty­po­wo sło­wiań­skich ste­reo­ty­pów. Jed­nak to, co naj­bar­dziej rzuca się w oczy, to wy­de­kol­to­wa­ne wdzię­ki pol­skich dziew­cząt, z za­pa­łem i chę­cią ubi­ja­ją­cych masło...

Don't for­get where you come from - brzmi slo­gan umiesz­czo­ny na blu­zecz­ce pio­sen­kar­ki Cleo, w któ­rej wy­stą­pi­ła w te­le­dy­sku pio­sen­ki My Sło­wia­nie, na­gra­nej we współ­pra­cy z Do­na­ta­nem. Pol­ską wer­sję nie­po­zba­wio­nego lek­kiej do­miesz­ki au­to­iro­nii hitu wy­chwa­la­ją­cego sło­wiań­skie wdzię­ki obej­rza­ło już ponad 37 mi­lio­nów in­ter­nau­tów. Wer­sja an­glo­ję­zycz­na ma do­pie­ro nieco ponad 666 ty­się­cy wy­świe­tleń, ale spo­ty­ka się z coraz więk­szym za­in­te­re­so­wa­niem. W Wiel­kiej Bry­ta­nii, w któ­rej - no­ta­be­ne - Po­la­cy sta­no­wią naj­więk­szą grupę imi­gran­tów, te­le­dysk zo­stał nawet za­uwa­żo­ny przez sta­cję BBC.

Podoba Wam się taka reklama naszego kraju?

Wiemy jak po­ru­szać tym co mama w ge­nach dała. To jest ta sło­wiań­ska krew! To jest ta uroda i wdzięk!