SEZON FESTIWALI W BELGII ROZPOCZĘTY !

Artykuł opublikowany 11 lipca 2014
Artykuł opublikowany 11 lipca 2014

Z przykrością stwierdzam, że ten artykuł nie został jeszcze poddany edycji i nie jest jeszcze opublikowany w żadnej grupie.

Mając na myśli lato w Belgii, nie można zapomnieć o festiwalach. Nizinny kraj zakwita niezliczoną ilością wydarzeń każdego rodzaju. Cafe Babel proponuje raport specjalny poświęcony festiwalom, które będą miodem dla Waszych uszu.

« Waar is da’ fe­estje ? » („Gdzie jest fe­sti­wal?”) « Hier is da’ fe­estje ! » („Tu jest fe­sti­wal!”) - jeśli już sły­sze­li­ście te zda­nia, naj­praw­do­po­dob­niej stą­pa­li­ście już po grun­cie jed­ne­go z licz­nych fe­sti­wa­li od­by­wa­ją­cych się w Bel­gii. Latem żadna wy­mów­ka nie jest wy­star­cza­ją­co war­to­ścio­wa by wy­tłu­ma­czyć nie­obec­ność na któ­rejś z im­prez mu­zycz­nych. Od me­ta­lu, przez mu­zy­kę świa­ta, aż do ga­tun­ku elek­tro, dla każ­de­go coś mi­łe­go. Po­ni­żej przed­sta­wia­my ze­sta­wie­nie (nie dość wy­czer­pu­ją­ce) głów­nych fe­sti­wa­li mu­zycz­nych pła­skiej kra­iny.

GRA­SPOP: MO­CAR­NY METAL

Data: 27 - 29 czerw­ca

Li­ne-up:  Black Sab­bath, Slay­er, Na­palm Death, An­thrax, Limp­Biz­kit

Po­mi­mo nie­we­so­łych wa­run­ków me­te­oro­lo­gicz­nych, 130 ty­się­cy ludzi sta­wi­ło się na Gra­spop – fe­sti­wa­lu po­świę­co­ne­mu mu­zy­ce me­ta­lo­wej. Z oka­zji jego 19. edy­cji, na sce­nie po­ja­wią się praw­dzi­we gwiaz­dy ga­tun­ku. Wy­stą­pił Slay­er – jeden z kul­to­wych ze­spo­łów trash me­ta­lo­wych, a An­th­rax wy­ko­nał cover pio­sen­ki z re­per­tu­aru grupy An­ti-so­cial Trust. Z kolei Ozzy Osbo­ur­ne, wraz z Black Sab­bath, za­mknął fe­sti­wal słyn­nym „An­dro­id”.

WER­T­CHER, CZYLI PEŁNO GWIAZD

Data: 3 – 7 lipca

Li­ne-up:  Me­tal­lica, Pearl Jam, Arc­tic Mon­key, Stry­pes

Cena: bilet jed­no­dnio­wy: 85 €

             bilet czte­ro­dnio­wy: wy­prze­da­no

Wer­t­cher to praw­dzi­wy di­no­zaur spo­śród bel­gij­skich fe­sti­wa­li mu­zycz­nych. W tym roku bę­dzie ob­cho­dził 40. rocz­ni­cę ist­nie­nia. Sze­ścio­krot­ny lau­re­at ty­tu­łu „naj­lep­sze­go fe­sti­wa­lu na świe­cie”, przy­zna­wa­ne­go przez Mię­dzy­na­ro­do­wą Kon­fe­ren­cję po­świę­co­ną mu­zy­ce na żywo, gro­ma­dzi naj­więk­sze na­zwi­ska świa­ta mu­zy­ki. Czę­sto gości tu Kings of Leon, jako że w ciągu ostat­nich 8 lat wy­stą­pi­li tu 6 razy. Wer­t­cher przy­cią­ga dzien­nie około 88 ty­się­cy fe­sti­wa­lo­wi­czów, dla­te­go też osoby cier­pią­ce na lęk prze­strzen­ny po­win­ny zo­stać w domu. Wraz z po­wsta­niem no­we­go pola na­mio­to­we­go miesz­czą­ce­go 33 ty­sią­ce ludzi, Wer­t­cher dys­po­nu­je naj­więk­szym cam­pin­giem w Bel­gii.

LES AR­DEN­TES – AL­TER­NA­TY­WA WE­DŁUG LIEGE

Data : 10 – 13 lipca

Li­ne-up: Mas­sive At­tack, Stro­mae, MIA, Shaka Ponk, Selah Sue, Vi­ta­lic

Cena:   bilet jed­no­dnio­wy: 60 €

               bilet czte­ro­dnio­wy: 120 €

               bilet czte­ro­dnio­wy + miej­sce na polu na­mio­to­wym: 120 € + 10 €

Les Ar­den­tes przy­go­to­wu­ją nową edy­cję fe­sti­wa­lu z ilo­ścią ponad 80 ze­spo­łów, które wy­stę­po­wać będą na trzech róż­nych sce­nach. Ama­to­rzy mu­zy­ki będą mogli za­to­pić się w go­rą­cej at­mos­fe­rze mia­stecz­ka fe­sti­wa­lo­we­go przy dźwię­kach m.​in. Mas­si­ve At­tack, trip-ho­po­wej grupy z Bri­sto­lu. Ku wiel­kiej ra­do­ści swo­ich fanów, sceną za­wład­nie rów­nież Stro­mae. Or­ga­ni­za­to­rzy nie za­po­mnie­li też o trwa­ją­cym Mun­dia­lu: mecz fi­na­ło­wy bę­dzie trans­mi­to­wa­ny na ogrom­nym te­le­bi­mie. Wi­sien­ką na tor­cie dla wszyst­kich fe­sti­wa­lo­wi­czów z pew­no­ścią by­ło­by zwy­cię­stwo Czer­wo­nych Dia­błów, ale czy to się uda, prze­ko­na­my się wkrót­ce.

DOUR: WI­DO­WI­SKO PEŁNE OD­KRYĆ

Data: 17 – 20 lipca

Li­ne-up:  Dé­troit, NAS, Phoe­nix, The Hives, Mr Oizo

Cena:    bilet jed­no­dnio­wy: 55 €

                bilet czte­ro­dnio­wy: 115 €

Fe­sti­wal Dour, roz­cią­ga­ją­cy się na hał­dach pro­win­cji Ha­inaut, sta­no­wi do­sko­na­łą oka­zję do od­kry­cia no­wych brzmień za w miarę roz­sąd­ną cenę. Ponad 250 ze­spo­łów wy­stą­pi na 7 róż­nych sce­nach – i tu po­ja­wia się kło­pot: na kogo wła­ści­wie pójść, skoro wybór tak duży? Na Ostat­niej Are­nie wy­stą­pią głów­ne na­zwi­ska wie­czo­ru, z kolei scena Ka­ni­bal bę­dzie po­świę­co­na mu­zy­ce me­ta­lo­wej. Bel­gij­ska pu­blicz­ność bę­dzie także miała oka­zję po raz pierw­szy usły­szeć na żywo nowy pro­jekt Ber­tran­da Can­ta­ta – De­tro­it.

TO­MOR­ROW­LAND: MIĘ­DZY­NA­RO­DO­WA SCENA ELEK­TRO

Data: 18 – 20 lipca i 25 – 27 lipca

Li­ne-up:  Afro­jack, David Gu­et­ta, Avi­cii, Steve Aoki

Cena: wy­prze­da­no

Pod­czas swo­jej dru­giej edy­cji, fe­sti­wal To­mor­row­land po­ka­zu­je, że ro­śnie w siłę, jako że bę­dzie miał miej­sce nie w ciągu jed­ne­go week­en­du, ale dwóch. Lu­dzie z ca­łe­go świa­ta sta­wia­ją się w oko­li­cach An­twer­pii, by po­słu­chać mu­zy­ki elek­tro­nicz­nej w każ­dym jej wy­mia­rze. Ten fe­sti­wal spo­tkał się z nie­by­wa­le cie­płym przy­ję­ciem w cza­sie ostat­nich kilku lat. W za­le­d­wie kilka go­dzin wy­prze­da­ne zo­sta­ły wszyst­kie bi­le­ty, po 180 ty­się­cy na każdy z fe­sti­wa­lo­wych week­en­dów. Or­ga­ni­za­to­rzy im­pre­zy, za­chę­ce­ni wiel­kim suk­ce­sem w Bel­gii, po­sta­no­wi­li wy­ko­rzy­stać kon­cept w Sta­nach Zjed­no­czo­nych.

ESPE­RAN­ZAH: INNY ŚWIAT JEST MOŻ­LI­WY

Data: 8 – 17 sierp­nia

Li­ne-up Manu Chao, Fauve et Ayo

Cena:    bilet jed­no­dnio­wy: : od 36 € do 39 € (od 28 € do 31 € w przed­sprze­da­ży)

                bilet trzy­dnio­wy: 82 € (65 € w przed­sprze­da­ży)

Manu Chao bę­dzie naj­więk­szą gwiaz­dą pierw­sze­go dnia tego wie­lo­kul­tu­ro­we­go i ro­dzin­ne­go fe­sti­wa­lu. Pod­czas trwa­nia im­pre­zy będą or­ga­ni­zo­wa­ne licz­ne kam­pa­nie uświa­da­mia­ją­ce – go­ście będą mogli na przy­kład udać się do mu­zeum ka­pi­ta­li­zmu. Opac­two Flo­ref­fe otwo­rzy swe drzwi dla ma­ni­fe­sta­cji, a w cen­trum uwagi bę­dzie mu­zy­ka świa­ta. Fe­sti­wal Espe­ran­zah to nie tylko świę­to mu­zy­ki, ale też miej­sce, w kto­rym nie za­brak­nie pre­zen­ta­cji sztu­ki ulicz­nej czy pro­jek­cji fil­mo­wych.

PUK­KEL­POP: DOBRY KOM­PRO­MIS

Data: 14 – 16 sierp­nia

Li­ne-up:  Por­ti­shead, Out­kast, The Na­tio­nal, Qu­eens of the stone age,

Cena:   bilet jed­no­dnio­wy: 91,60 €

               bilet czte­ro­dnio­wy: wy­prze­da­no

Stwo­rzo­ny w 1985 roku fe­sti­wal Puk­kel­pop jest ko­lej­nym di­no­zau­rem na sce­nie mu­zycz­nej w Bel­gii i na świe­cie. Kom­plet­ny li­ne-up za­wie­ra ponad 200 ar­ty­stów, dzię­ki czemu fe­sti­wal dys­po­nu­je sze­ro­kim wa­chla­rzem naj­róż­niej­szych sty­lów mu­zycz­nych. Praw­dzi­wi me­lo­ma­ni będą mogli po­słu­chać m.​in. Qu­eens of the stone age czy Por­ti­she­ad. Jeśli zaś ku­puj­cie bilet przez In­ter­net, otrzy­ma­cie bilet na po­ciąg w obie stro­ny, by móc po­słu­chać swo­ich ulu­bio­nych ze­spo­łów.

Nie mo­gli­ście uczest­ni­czyć w żad­nym z tych fe­sti­wa­li? Cafe Babel stwo­rzy­ło spe­cjal­ny ra­port fe­sti­wa­lo­wy, aby żadne z wy­da­rzeń mu­zycz­nych tego lata Wam nie umknę­ło.