• Липсващото звено в дебата за управлението на еврозоната

  Autor(ka): dn. 27 maja 2010
  За мен е очевидно, че дебатът е триъгълен – между Комисията, Европейския съвет и ЕЦБ, изключвайки един играч. Това е Европейският парламент. Председателят на Европейския съвет, Херман ван Ромпуй, предлага „кризисен кабинет”. Според него „няма достатъчна йерархия или органични връзки между основните играчи и основните институции”.
 • The Missing Link in the Eurozone Governance Debate

  Autor(ka): dn. 27 maja 2010
  To me it is apparent that the debate is triangular – among the Commission, the ECB, and the European Council, leaving one player out. The European Parliament, that is. The President of the European Council Herman Van Rompuy proposed a “crisis cabinet”. He said that “there is not much hierarchy or organic links between the main players and the main institutions”.
 • Екзистенциалната криза на еврото – къде сбъркахме?

  Autor(ka): dn. 20 maja 2010
  Не съм икономист. Но предупрежденията срещу сегашния подход на ЕС спрямо кризата на еврозоната идват от твърде много места. Правителството на Германия е начело на опитите да се ограничат колебанията в обменния курс на еврото. Първо, германският регулатор BaFin забрани едностранно необезпечените къси продажби на дългови инструменти на държави от еврозоната, без резултат.