• Prawo azylowe: między wykładnią a rzeczywistością

  Autor(ka): dn. 14 kwietnia 2014

  Międzyludzka solidarność czy obciążenie dla państwa? Czy dysponujemy odpowiednimi instytucjami, żeby móc przyjmować więcej uchodźców? Może w obecnym systemie azylowym dochodzi już do wystarczającej ilości nadużyć? Na te pytania odpowie nasz raport o prawnych i ekonomicznych wyzwaniach systemu azylowego oraz roli, jaką sami w nim odgrywamy.

 • EUROWYBORY: CO MA ILOŚĆ FANÓW NA FB DO ROZMIARU PENISA

  Autor(ka): dn. 11 kwietnia 2014

  Dzię­ki nowym me­diom de­mo­kra­cja znowu może stać się sexy - twier­dzi blo­ger i do­rad­ca po­li­tycz­ny Mar­tin Fuchs. Czy re­wo­lu­cja cy­fro­wa zdo­mi­nu­je także wy­bo­ry do PE? Jakie stra­te­gie in­ter­ne­to­we sto­su­ją kan­dy­da­ci do eu­ro­par­la­men­tu? W jaki spo­sób można się tam jesz­cze szyb­ko i spraw­nie do­stać?

 • Amelia andersdotter: Wolę uprawiać politykę, niż leżeć pijana pod stołem

  Autor(ka): dn. 31 marca 2014

  Ame­lia An­ders­dot­ter  jest naj­młod­szą de­pu­to­wa­ną w europarlamencie. Czasem bywa, że sama sie­bie pyta dla­cze­go się tam w ogóle zna­la­zła. Eu­ro­po­słan­ka ze Szwe­cji w nad­cho­dzą­cych wy­bo­rach do PE bę­dzie po­now­nie re­pre­zen­to­wać Par­tię Pi­ra­tów. Rozmawialiśmy z nią o upi­ja­niu się do nie­przy­tom­no­ści oraz  zwią­zku Par­la­men­tu Eu­ro­pej­skie­go z wa­le­nia­mi.

 • Opozycjoniści z placu bołotnego a strach putina przed moskiewskim majdanem

  Autor(ka): dn. 3 marca 2014

  W poniedziałek 24 lutego obalono prezydenta Wiktora Janukowycza. Tymczasowy rząd Ukrainy złączył swoje siły i Ukraina zaczęła na nowo rodzić się z gruzów Majdanu. Podczas gdy zwycięscy Ukraińcy świętowali swój sukces w triumfalnych tańcach, odradzając w samodzielnie wykonanej zbroi się z gorejących jeszcze barykad niczym mityczny feniks, demonstrantów w Moskwie ładowano do policyjnych radiowozów.

 • Kampania Wyborcza 2013: MAry Merkel Poppins

  Autor(ka): dn. 9 września 2013

  Ponad 17 milionów widzów obejrzało telewizyjny pojedynek o względy wyborców w wykonaniu Angeli Merkel i jej przeciwnika - Peera Steinbrücka. Zdaniem niektórych komentatorów, Merkel przoduje w kampanii dzięki temu, że cieszy się opinią dobrego zarządcy kryzysu europejskiego. Inni wytykają jej, że jest nazbyt przekonana o własnej nieomylności i że lekceważy złożoność procesów politycznych

 • Dyktator z sąsiedztwa – białoruska opozycja w Wilnie

  Autor(ka): dn. 5 stycznia 2012
  Białoruś stanowi ostatnią dyktaturę w Europie. Wilno - stolicę Litwy, oddaloną od granicy tego kraju tylko o 40 km - białoruscy obrońcy praw obywatelskich uczynili miejscem ucieczki i centrali swoich działań. Tymczasem, prezydentowi Litwy nie przeszkadza to w pielęgnowaniu dobrych relacji z białoruskim despotą.
 • Absurdy z kraju Łukaszenki

  Autor(ka): dn. 22 listopada 2010
  To jest dyktatura i na dodatek - nasza europejska dyktatura, bezpośrednio pod progiem Unii Europejskiej: od 16 lat reżim Aleksandra Łukaszenki w Białorusi nie traci na sile – represje, przeprowadzanie wysoce kontrowersyjnych wyborów, domniemane likwidacje niebezpiecznych oponentów… I 19 grudnia 2010 r.