• Co na to Polska? Komentarz naukowca ws. imigrantów z Syrii

  Autor(ka): dn. 20 listopada 2015

  [Opinia] Po ostatnich wydarzeniach w Paryżu wszyscy zadajemy sobie pytanie: co będzie dalej? Jako Europejczycy i jako Polacy chcemy wiedzieć, dokąd zmierzają działania rządu, Unii Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych.

 • W prawo zwrot - nowy polski Sejm bez lewicy

  Autor(ka): dn. 26 października 2015

  [Opinia] Wczoraj Polacy wybierali członków Sejmu i Senatu. Według wstępnych wyników wyborów, prezentowanych przez wykonane na zlecenie mediów sondaże, [Opinia] w tej kadencji do Sejmu nie wejdzie  ani jedna lewicowa partia, a Prawo i Sprawiedliwość będzie rządzić samodzielnie.

 • Wtedy wszystko się zaczęło

  Autor(ka): dn. 26 września 2014

  Okrągła i podwójna rocznica upadku „Żelaznej Kurtyny” i wstąpienia byłych demoludów do Unii Europejskiej skłania nas do refleksji nad losem naszego kraju oraz pogmatwaną historią Europy Środkowo-Wschodniej. 

 • Beyond the Curtain: 25 lat otwartych granic

  Autor(ka): dn. 22 września 2014

  Dwadzieścia pięć lat temu opadła „Żelazna kurtyna". Dziesięć lat temu osiem postkomunistycznych krajów, w tym Polska, wstąpiło do Unii Europejskiej. Ale co właściwie wiemy o naszych sąsiadach z najbliższej zagranicy? Dołącz do nowego ogólnoeuropejskiego projektu Cafébabel, tworzonego przez młodych dziennikarzy.

 • Rosyjski niedźwiedź musi się najeść przed zimą  

  Autor(ka): dn. 10 września 2014

  Jeśli myślicie, że Putin się niedługo zatrzyma, rozwieję wasze wątpliwości. Nie zatrzyma się. Nie spocznie, dopóki nie osiągnie swojego celu. A celów w swoim politycznym życiu ma aż zanadto. 

 • Ukraina to nie tylko konflikty

  Autor(ka): dn. 3 czerwca 2014

  Obec­nie o Ukra­inie sły­szy­my nie­mal wy­łącz­nie w kon­tek­ście za­mie­szek i nie­po­ko­jów spo­łecz­nych na jej po­łu­dnio­wo-wschod­nich ob­sza­rach. Jed­nak za­chód kraju tętni ży­ciem, a ślady daw­nych i naj­now­szych ar­ty­stów tej ziemi są tam cały czas obec­ne. W jakim stop­niu?

 • KRYM PO ROSYJSKIEJ STRONIE LUSTRA

  Autor(ka): dn. 19 marca 2014

  No­stal­gia urzęd­ni­ków za dawnymi czasami i tę­sk­no­ta za Związ­kiem Ra­dziec­kim wzię­ły górę na Krymie. Po ponad pół­wie­czu w gra­ni­cach Ukra­iny miesz­kań­cy pół­wy­spu po­sta­no­wi­li przy­łą­czyć się do Fe­de­ra­cji Ro­syj­skiej. O co jednak toczy się gra?

 • Krym: Wielki Brat wkracza do akcji 

  Autor(ka): dn. 3 marca 2014

  Rosyjska armia wkroczyła na terytorium Ukrainy. Wykończone rewolucją państwo musi zmierzyć się z agresją swego wschodniego sąsiada. Czy powtórzy się scenariusz z Osetii Południowej i Abchazji

 • Ukraina - nowe państwo policyjne?

  Autor(ka): dn. 20 stycznia 2014

  Jak donosi Radio Svoboda prezydent WiktorJanukowycz podpisał wszystkie ustawy represyjne z 16 stycznia 2014 roku. Dla ukraińskiej opozycji oznacza to wcielenie w życie wizji państwa policyjnego i początek realizacji najczarniejszego scenariusza, jaki tylko mogli sobie wyobrazić manifestanci z EuroMajdanu

 • minipaństwo na majdanie niepodległości

  Autor(ka): dn. 16 grudnia 2013

  Ma­ni­fe­stan­tom na Maj­da­nie Nie­za­leż­no­ści w ciągu kil­ku­na­stu dni udało się osią­gnąć to, czego rzą­dzą­cym na Ukra­inie nie udało się osią­gnąć w ciągu ostat­nich dwu­dzie­stu lat - stwo­rzyli oni spraw­nie funk­cjo­nu­ją­ce mi­nipań­stwo, z wła­sną służ­bą me­dycz­ną i po­rząd­ko­wą, z ochro­ną, sys­te­mem po­mo­cy so­cjal­nej i praw­nej, a nawet z własnym uni­wer­sy­te­tem