Eu-Topia w Berlinie

 • Piętnaście twarzy Berlina

  Autor(ka): dn. 13 sierpnia 2014

  Berlin to jedna z tych europejskich stolic, które zasługują na miano miasta niemalże idealnego. To wielokulturowe, tętniące życiem miasto ukształtowało się także dzięki zerwaniu z przeszłością. Muzycy, malarze, fotografowie, aktywiści - stolicy Niemiec każdy znajdzie miejsce dla siebie. Przedstawiamy Wam fotogalerię, która przybliży nam małą część gęstej, rozległej pajęczyny Berlina

 • Charlottengrad: Ten Berlin, w którym mówi się po rosyjsku

  Autor(ka): dn. 31 lipca 2014

  W latach dwudziestych XX wieku berlińska dzielnica Char­lot­ten­burg była nazywana „Char­lot­ten­grad" z powodu zalewu Rosjan, którzy przybyli tu w następstwie rewolucji. Obecnie stolica Niemiec ma 200-300 tysięcy rosyjskojęzycznych mieszkańców i wbrew wszelkim kontrowersjom ta społeczność to obywatele UE. Czy jednak oni sami zgadzają się z tym statusem?

 • Młodzi niemieccy populiści: euro to zło, Merkel - jeszcze większe!

  Autor(ka): dn. 30 lipca 2014

  Nie dla Mer­kel, nie dla euro, tak dla wol­ne­go ryn­ku- oto, co mo­ty­wu­je mło­dych nie­miec­kich eu­ro­scep­ty­ków. Za­ło­żo­na za­le­d­wie rok temu par­tia Al­ter­na­tive für Deut­schland (AfD) zdo­by­ła 7% gło­sów w wy­bo­rach eu­ro­pej­skich. Nie­któ­rzy oskar­ża­ją ich o po­pu­lizm i przy­my­ka­nie oczu na na­cjo­na­li­stów w swo­ich sze­re­gach. A co mówią sami ak­ty­wi­ści?