Eu-topia w Brukseli

  • Hiszpanie w Brukseli: a ty do kiedy zostajesz?

    Autor(ka): dn. 18 czerwca 2014

    Kry­zys gospodarczy i wy­so­ki po­ziom bez­ro­bo­cia, z któ­ry­mi zmaga się Hisz­pa­nia, zmu­si­ły ty­sią­ce mło­dych ludzi do emigracji do innych części Eu­ro­py. Setki Hisz­pan wy­bra­ło Bruk­se­lę. Po­dej­mu­ją tam pracę za gło­do­we staw­ki, na śmie­cio­wych umo­wach i bez do­stę­pu do świad­czeń so­cjal­nych. Często są to prace po­ni­żej ich kwa­li­fi­ka­cji i umie­jęt­no­ści.

  • Co zrobić, by dostać pracę w Brukseli?

    Autor(ka): dn. 11 czerwca 2014

    Ob­co­kra­jow­cy sta­no­wią 30% wszyst­kich miesz­kań­ców Bruk­se­li. Ty­sią­ce z nich to mło­dzi lu­dzie z ca­łe­go świa­ta. Są nie­zwy­kle zmo­ty­wo­wa­ni, wy­kształ­ce­ni, mają świet­ne CV, a mimo tego na­po­ty­ka­ją trud­no­ści ze zna­le­zie­niem pracy. Café Babel udało się do Bruk­se­li, aby po­pro­sić o rady dla mło­dych ludzi - rady, które mogą być bardzo cenne dla każdego, kto szuka pracy.