Eu-Topia w Brukseli

  • Vlaams Belang – skrajnie prawicowi, skrajnie osamotnieni

    Autor(ka): dn. 4 września 2014

    Przed wyborami do Parlamentu Europejskiego nad kontynentem wisiało widmo umocnienia się radykalnej prawicy. Vlaams Belang (Interes Flamandzki) dąży do antyeuropejskiego sojuszu z francuskim Frontem Narodowym. Przedstawiamy raport o kondycji radykalnej prawicy w Belgii.

  • Hiszpanie w Brukseli: a ty do kiedy zostajesz?

    Autor(ka): dn. 18 czerwca 2014

    Kry­zys gospodarczy i wy­so­ki po­ziom bez­ro­bo­cia, z któ­ry­mi zmaga się Hisz­pa­nia, zmu­si­ły ty­sią­ce mło­dych ludzi do emigracji do innych części Eu­ro­py. Setki Hisz­pan wy­bra­ło Bruk­se­lę. Po­dej­mu­ją tam pracę za gło­do­we staw­ki, na śmie­cio­wych umo­wach i bez do­stę­pu do świad­czeń so­cjal­nych. Często są to prace po­ni­żej ich kwa­li­fi­ka­cji i umie­jęt­no­ści.