EU-Topia w Krakowie

 • Krakowski streetwork: odczarowywanie nowej huty

  Autor(ka): dn. 2 maja 2014

  Do­ra­sta­nie to zło­żo­ny pro­ces nie­za­leż­nie od po­cho­dze­nia. Jeszcze trudniejszy jest on dla dzie­ci z ro­dzin z pro­ble­ma­mi, które nie mogą po­le­gać na swo­ich bli­skich, a życia uczy ich ulica. W Kra­ko­wie grupa wy­szko­lo­nych aktywistów Stre­etwork po­ka­zu­je mło­dym lu­dziom, że życie może być piękne i twórcze.

 • Jak to jest Być gejem w Krakowie

  Autor(ka): dn. 18 kwietnia 2014

  W Polsce gejom nadal nie żyje się najłatwiej. Według badań w ciągu ostatnich trzech lat jedna na trzy homoseksualne osoby doświadczyła ataków lub agresywnych gróźb pod swoim adresem. W każdym przypadku powodem była ich odmienność. Mikołaj Czerwiński, krakowski aktywista walczący o prawa społeczności LGBT, przedstawił nam kulisy sytuacji.

 • Komunistyczna wycieczka po Krakowie

  Autor(ka): dn. 18 kwietnia 2014

  Ten rok jest sym­bo­licz­ny dla Pol­ski. Wła­śnie mija 25 lat od zbu­rze­nia Muru Ber­liń­skie­go i 10 lat odkąd kraj stał się człon­kiem UE. Dla Kra­kowa to dobry moment, żeby po­ka­zać, że jest kolorowy i z prztymrużeniem oka traktuje historię. Wsiadajcie do trabanta, jedziemy na wy­cie­czkę śla­da­mi ko­mu­ni­zmu!