EU-TOPIA w Sewilli

 • SEWILLA: Perfekcyjny Pan Domu?

  Autor(ka): dn. 22 marca 2014

  Czy kry­zys gospodarczy w An­da­lu­zji ma szan­sę zmienić obowiązujący w Hiszpanii prze­sta­rza­ły model ro­dzi­ny? W Se­wil­li więk­szość ko­biet, nie­za­leż­nie od tego, czy pra­cu­ją, wy­ko­nu­je większość do­mo­wych obo­wiąz­ków. Jed­nak ro­sną­ce bez­ro­bo­cie, zmu­sza­ją­ce coraz wię­cej męż­czyzn do po­zo­sta­nia w domu, może to nieco zmie­nić.

 • CORRALA UTOPIA: SEWILSKI BASTION SOLIDARNOŚCI

  Autor(ka): dn. 20 marca 2014

  Jakim orężem mieszkańcy Sewilli walczą z kryzysem gospodarczym, który pociągnął za sobą bezrobocie, biedę i bezdomność? Pomysłowością i radością życia. Ruch Corrala przejmuje pustostany, nie tylko zapewniając ludziom miejsca do życia, lecz również dając im poczucie wspólnoty.

 • Sewilskie dzieci Williama Morrisa

  Autor(ka): dn. 7 marca 2014

  Kogo spodziewałam się zastać w Sewilli, mieście w którym poziom bezrobocia wśród osób pomiędzy 25 a 44 rokiem życia sięga 50,6%? Hiszpańskich beautiful losers – młodych bez pracy i chęci do życia, dla których emigracja jest jedynym sensownym planem na przyszłość. Kogo zastałam? Przedstawicieli sewilskiej awangardy, współczesnych hiszpańskich prerafaelitów.