Eu-Topia w Strasburgu

 • Turcy w Strasburgu: krótka historia znikającego polityka

  Autor(ka): dn. 5 września 2014

  Tuncer Saglamer rozbudził nadzieje tureckiej społeczności w całej Europie. Hasła o demokracji uczestniczącej i wielokulturowości otworzyły mu drogę do strasburskiej rady miasta. Stając na czele partii MCS przypisał sobie stworzenie pierwszego ruchu obywatelskiego. Kilka miesięcy temu Saglamer zapadł się jednak pod ziemię, a wraz z tym rozpłynęły się nadzieje tureckiej społeczności. 

 • Strasburg: krawiec w „mieście garniturów"

  Autor(ka): dn. 12 maja 2014

  Pod­czas od­by­wa­ją­cych się co mie­siąc sesji Par­la­men­tu Eu­ro­pej­skie­go Stras­burg ob­le­ga­ny jest przez armię par­la­men­ta­rzy­stów, asy­sten­tów, do­rad­ców oraz wszel­kie­go ro­dza­ju biu­ro­kra­tów. Staje się wtedy „Mia­stem gar­ni­tu­rów". Jed­nak na­le­ży pa­mię­tać, że gar­ni­tu­ry nie rosną na drze­wach.

 • Europejska tożsamość, czyli co?

  Autor(ka): dn. 9 maja 2014

  „Eu­ro­pie bra­ku­je toż­sa­mo­ści” - takie stwier­dze­nie mo­że­my prze­czy­tać w licznych analizach wielu różnych in­te­lek­tu­ali­stów. Jednak co ludzie w ka­wiar­niach i na ulicy sądzą o tej spra­wie? Nasz dziennikarz udał się do Strasburga, by znaleźć odpowiedź na to pytanie.