Lifestyle

Chanel proponuje stylizacje na wypad do Tesco

Artykuł opublikowany 5 marca 2014
Artykuł opublikowany 5 marca 2014

Wygląda na to, że we Francji szykuje się kolejna rewolucja dnia codziennego. Po tym, jak ubiegająca się o fotel burmistrza Paryża Nathalie Kosciusko-Morizet odkryła jakie to wspaniałe uczucie przemieszczać się po mieście środkami komunikacji publicznej, Karl Lagerfeld zademonstrował, że supermarkety to dziś miejsca, w których rodzą się nowe prądy modowe.

Nie wiemy do końca, czy in­spi­ra­cją dla nowej ko­lek­cji i po­ka­zu domu mody Cha­nel była nie­daw­na

 po­pu­lar­ność stron Ciu­chy po Domu i Naj­gor­sze Sty­li­za­cje na Pa­pie­ro­sa, czy ra­czej pio­sen­ka Ja­rvi­sa Coc­ke­raCom­mon pe­ople”. W każ­dym razie to cie­ka­we zo­ba­czyć jak mi­lio­ner, któ­ry chce się po­brać ze swoją wła­sną kotką, wy­obra­ża­ sobie życie zwy­kłych ludzi. Wczo­raj­szy pokaz Cha­nel był bar­dzo su­ge­styw­ny – można było wręcz uwie­rzyć, że mo­del­ki robią za­ku­py, albo, co lep­sze – jedzą. Nie można mu rów­nież od­mó­wić funk­cji edu­ka­cyj­nej - dla wielu gości była to oka­zja, by po raz pierw­szy zo­ba­czyć, jak wy­glą­da su­per­mar­ket. Wśród pro­duk­tów, które brały udział w po­ka­zie były nawet jajka Cha­nel, na pewno po­cho­dzą­ce od bar­dzo sty­lo­wych kur. Jeśli cho­dzi o sam wy­miar mo­do­wy, z po­ka­zu do­wie­dzie­li­śmy się mię­dzy in­ny­mi, że na za­ku­py do fluo dre­sów ko­niecz­nie na­le­ży nosić przy­du­że tkane płasz­cze i małe to­re­becz­ki-ko­szy­ki mar­ke­to­we za sie­dem­na­ście ty­się­cy, a także pa­ste­lo­we su­kien­ki z piór. A tak serio, to lan­so­wa­no buty spor­to­we do cał­kiem ele­ganc­kich sty­li­za­cji – cie­ka­we, czy ten trend, na uli­cach widoczny już rok temu, na stałe wej­dzie do ka­no­nów mody.

Tak, czy ina­czej, ogła­sza­my wszem i wobec, wszyst­kim Jes­si­com Mer­ce­des i Ma­ca­de­mian Girls, że Bie­dra jest nowym Pla­cem Zba­wi­cie­la. I nie mówię tego ja, tylko Karl La­ger­feld.

Pokaz Cha­nel je­sień/zima 2014 w Grand Pa­la­is 4 marca 2014 roku.