Lifestyle

Ile rzeczy potrzeba do życia?

Artykuł opublikowany 8 kwietnia 2014
Artykuł opublikowany 8 kwietnia 2014

Ponad czterdzieści lat po ukazaniu się krytykującej materializm powieści „Rzeczy” Georges’a Pereca, szwedzka fotograf Sannah Kvist pokazuje jak niewiele potrzeba ich do życia.

I jak bardzo nieaktualna jest już dziś ta powieść.

San­nah (rocz­nik ’86) miesz­ka w Sztok­hol­mie, gdzie pra­cu­je jako ma­szy­nist­ka i fo­to­graf. Jej pro­jekt „All I own” to por­tret tych przed­sta­wi­cie­li po­ko­le­nia ’80, któ­rzy do­ko­na­li już wy­bo­ru mię­dzy „mieć” i „być”.

Ar­tyst­ka po­pro­si­ła uczest­ni­ków pro­jek­tu o stwo­rze­nie rzeź­by-in­sta­la­cji ze wszyst­kich rze­czy, które po­sia­da­ją, po czym sfo­to­gra­fo­wa­ła rzeź­bę z jego twór­cą. Na zdję­ciach wi­dzi­cie Niki, Calle, Ben­ja­mi­na, Evę, Karla, San­nah, Si­mo­na, An­dreę i Åsa.

*

*

*

*

*

*

*