Raport specjalny: migracja w Europie

 • DAN PERJOVSCHI: Rumuni są rasistami

  Autor(ka): dn. 5 lutego 2014

  Dan Per­jo­vschi, uro­dzo­ny w 1961 roku w mie­ście Sybin w Ru­mu­nii, jest dziś gwiaz­dą w świe­cie sztu­ki. W barze, w któ­rym się spo­ty­ka­my, ku zdzi­wie­niu kel­ne­ra, ele­ganc­ka dy­rek­tor mu­zeum wpada z gra­cją i za­chwy­tem w ra­mio­na Per­jo­vschie­go. Gdy jed­nak za­czy­na­my roz­ma­wiać o ko­mu­ni­zmie, at­mos­fe­ra gęst­nie­je

 • RUMUNIA TO RAJ DLA MŁODYCH

  Autor(ka): dn. 4 lutego 2014

  Mło­dzi Eu­ro­pej­czy­cy coraz chęt­niej prze­pro­wa­dza­ją się do Ru­mu­nii. Ich cele nie są już czy­sto za­rob­ko­we – wy­glą­da na to, że Ru­mu­nia po pro­stu im się po­do­ba. Swoją de­cy­zję tłu­ma­czą praw­dzi­wą mi­ło­ścią do kraju oraz moż­li­wo­ścia­mi, które przed nimi otwie­ra. Si­do­nie, Anna i David po­sta­no­wi­li za­miesz­kać w Bu­ka­resz­cie, mie­ście „peł­nym moż­li­wo­ści”.

 • Imigracja: Bawarsko-brytyjski shitstorm

  Autor(ka): dn. 20 stycznia 2014

  Przez Eu­ro­pę po raz ko­lej­ny prze­la­ła się fala mi­gra­cji - jed­nak w prze­ci­wień­stwie do ocze­ki­wań, nie przez gra­ni­ce państw, lecz w gło­wach po­li­ty­ków w Lon­dy­nie i Mo­na­chium. Od 1 stycz­nia oby­wa­te­le Buł­ga­rii i Ru­mu­nii mogą swo­bod­nie po­dró­żo­wać mię­dzy pań­stwa­mi Unii Eu­ro­pej­skiej.