Raport specjalny: Syria

  • walka lekarzy na turecko-syryjskiej granicy

    Autor(ka): dn. 28 stycznia 2014

    We­dług ob­li­czeń Świa­to­wej Or­ga­ni­za­cji Zdro­wia obec­nie w Syrii jest około 500 000 ran­nych. W kraju zamknięto więk­szość szpi­ta­li, a le­ka­rzy jest tam nie­wie­lu. Tym, któ­rzy po­zo­sta­li na swo­ich sta­no­wi­skach, grożą rzą­do­we bom­bar­do­wa­nia i po­rwa­nia przez is­la­mi­stów. Na tu­rec­ko-sy­ryj­skiej gra­ni­cy walczą wszyscy - również lekarze.

  • EUROPEJSCY DŻIHADZIŚCI W SYRII

    Autor(ka): dn. 21 stycznia 2014

    Eu­ro­pej­czy­cy coraz tłum­niej zmie­rza­ją do Syrii. Udo­ku­men­to­wa­ne zbrod­nie Ba­sha­ra al-Asa­da sprawiły, że kraj stał się punk­tem zbor­nym dżi­ha­dy­stów z całego świata. Oce­nia się, że obec­nie w Syrii wal­czy około pię­ciu­set Eu­ro­pej­czy­ków. Kim są ci, któ­rzy de­cy­du­ją się na wy­jazd i co nimi kie­ru­je?